Skip to main content.
更新記錄 (氣象站維修記錄+歷史事件)

2020-06-13 04:00

調整海平面平均氣壓(1005.8>1004.1)

2020-07-31 18:00

更換氣象站電池

2020-09-07 17:30

修復雨量計,該日的雨量(0.4mm)為測試,非真正降雨。
8月1日至9月7日的雨量未必準確,敬請留意。

2020-10-12 09:40

修復雨量計,該日至上午九時半的雨量為測試,非真正降雨。
雨量未必準確,敬請留意。
風向offset由-36轉為-22。

2022-06-28 13:20

更換氣象站,該日中午12時至下午一時半的數據並非準確。
雨量計回復正常。

2022-06-29 17:20

風向offset由-19轉為+164。

2022-07-03 03:30

風向offset由+161轉為+71。

2022-07-12 17:35

重設風向。

2022-09-20 18:00

風向offset由-62轉為0。

2023-02-09 17:40

風向offset由0轉為-46。